19189 : โครงการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117