19185 : โครงการการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117