19176 : โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117