19152 : โครงการประมงโรงเรียน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 10/11/2565 16:36:27
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
11/11/2565  ถึง  30/09/2566
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  130  คน
รายละเอียด  นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ของคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมงฯ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการประมงโรงเรียน จำนวน 45,000 บาท
2566 45,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย สุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
นโยบายด้านการสื่อสารองค์กร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2566 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 2.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 2.1.14 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ใกล้ชิดกับชุมชนและเกษตรกร และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสาธารณะและจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษา และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ FT-66-2.1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัด FT-66-2-1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
กลยุทธ์ FT-66-2.1.1 เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและความโดดเด่นที่เป็นข้อได้เปรียบของคณะ ผลงานความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากร ข่าวสาร และกิจกรรมเด่นของคณะอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด FT-66-2-8 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ FT-66-2.1.5 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
[2566] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-66-6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน
เป้าประสงค์ FT-66-6.1 พัฒนาอัตลักษณ์ตามจุดเน้นของคณะ
ตัวชี้วัด FT-66-6-5 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการประมง
กลยุทธ์ FT-66-6.1.4 สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการประมงเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2564-2565 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ “โครงการประมงโรงเรียน” พร้อมประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุก ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ทางการประมง ทั้งกลุ่มสถาบันการศึกษาผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ที่มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมุ่งเน้นสถาบันการศึกษาที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการประมง และมีความต้องการให้คณะฯ ให้ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมงให้กับสถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์แบบบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน ซึ่งตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้กำหนดกลุ่มสถาบันการศึกษาเป้าหมาย เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มที่มีผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานปีงบประมาณเดิมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน จำนวน 6 โรงเรียน 1.1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1.2 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1.4 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1.5 โรงเรียนไชยปราการ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1.6 โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 2. กลุ่มสถาบันการศึกษาที่ได้จากการร่วมหารือและสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดกิจกรรมด้านการประมงแบบบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน บนพื้นฐานตามความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 2.1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2.2 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องการดำเนินกิจกรรมทางการประมงตามความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนบรรลุยุทธศาสตร์ของคณะฯ ด้านการบริการวิชาการ ร่วมกับ การประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุก ในพื้นที่สถาบันการศึกษาเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จึงได้จัดทำ “โครงการประมงโรงเรียน” โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางการประมง เกิดทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างอาชีพในอนาคต ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฐานเรียนรู้ทางการประมงให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในชุมชนเขตพื้นที่รอบโรงเรียน ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายมีความสนใจและสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะฯ ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมทางการประมงตามความต้องการและความพร้อมของสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนเป้าหมาย
เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางการประมง หรือเกิดทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น
เพื่อส่งเสริมโรงเรียนเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฐานเรียนรู้ทางการประมงให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในชุมชนเขตพื้นที่่รอบโรงเรียน
เพื่อสนับสนุนให้มีการบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการมาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนหรืองานวิจัย
เพื่อเชื่อมโยงการบริการวิชาการกับการประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุกในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย เพิ่มโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ของคณะมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้รับบริการจากงานบริการวิชาการมีความรู้ทางด้านการประมงแบบบูรณาการและสามารถนำไปพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน
KPI 1 : ระดับคะแนนประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการจากการเข้าร่วมโครงการต่อการเรียน (สำหรับนักศึกษา)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการประมง (ประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นต้น)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 1 1 1 โรงเรียนหรือวิทยาลัย 5
KPI 3 : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (จากจำนวน 30 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 30 30 ร้อยละ 80
KPI 4 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 5 : จำนวนครั้งในการออกพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในสถาบันการศึกษาเป้าหมาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 2 2 1 ครั้ง 6
KPI 6 : จำนวนสถาบันการศึกษาที่ร่วมบูรณาการองค์ความรู้และดำเนินกิจกรรมทางการประมง ณ สถาบันการศึกษา (หน่วยเรียนรู้ปฏิบัติการ หรือจุดสาธิตกิจกรรมด้านการประมง)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 2 1 1 โรงเรียนหรือวิทยาลัย 5
KPI 7 : ระดับคะแนนประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของการเข้ารับบริการวิชาการต่อชุมชน/องค์กร/สังคม (สำหรับผู้รับบริการทั่วไป)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 8 : ร้อยละของจำนวนผู้รับบริการ กลุ่มนักเรียน และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ (จากจำนวน 100 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 20 25 25 ร้อยละ 80
KPI 9 : จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ร่วมบูรณาการกิจกรรมด้านการประมงภายใต้แผนงานโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
5 คน 5
KPI 10 : ระดับคะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 11 : จำนวนองค์ความรู้ทางการประมงที่นำไปประกอบการดำเนินกิจกรรมด้านการประมง ณ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 3 3 3 เรื่อง 10
KPI 12 : ระดับคะแนนของความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการ (สำหรับนักเรียน)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้รับบริการจากงานบริการวิชาการมีความรู้ทางด้านการประมงแบบบูรณาการและสามารถนำไปพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ชื่อกิจกรรม :
โครงการประมงโรงเรียน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/11/2565 - 29/09/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเทพพิทักษ์  บุญทา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางณัฏฐกานต์  มุกดาจตุรพักตร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 5 คน ๆ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
960.00 บาท 960.00 บาท 1,920.00 บาท 960.00 บาท 4,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักสำหรับบุคลากร จำนวน 5 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนตัว จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 450 กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
600.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 3,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักสำหรับนักศึกษาที่ร่วมเดินทางออกพื้นที่ดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 คน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 1,000.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 8,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
200.00 บาท 200.00 บาท 300.00 บาท 300.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 7,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 1,400.00 บาท 7,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
200.00 บาท 200.00 บาท 300.00 บาท 300.00 บาท 1,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท 2,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 3,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
200.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 3,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 45000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
การลงพื้นที่ในสถาบันการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนตามตารางกิจกรรมของหน่วยงาน
กิจกรรมทางการประมงที่ดำเนินการ ณ สถาบันการศึกษา อาจขาดความต่อเนื่องหรือเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
คณะกรรมการบริการวิชาการดำเนินงานตามแผนและติดตามประกาศ/คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับแผนการดำเนินงาน
ดำเนินกิจกรรมทางการประมงให้สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของโรงเรียนเป้าหมาย
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล