19141 : โครงการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117