19138 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117