19046 : โครงการ "บริหารจัดการหน่วยประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117