19041 : โครงการ "ศึกษาเปรียบเทียบสารแทนนินที่พบในลำต้น ใบ และเปลือกของกล้วยหอมทองเพื่อการใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียจากเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117