19039 : โครงการ"ฐานการเรียนรู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ภายใต้บริบทโคกหนองนา โมเดลในจังหวัดชุมพร"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117