19033 : โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนทุ่งหลวง จังหวัดชุมพร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117