18872 : เชิญผู้ทรงบรรยายในชั้นเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117