18868 : สัมมนาวิชาการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117