18824 : เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านบริหารการเงินและการลงทุน สาขาการเงิน (นศ.ปี1) รหัส66
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117