18823 : สหกิจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117