18816 : เตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ ปี 4 (ฝึกปฏิบัติทางธุรกิจ) สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (4 ปีรหัส 63 และ 2 ปีรหัส 65)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117