18813 : เสริมสร้าง Business Mindset หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) รหัส65
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117