18812 : เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ สาขาการจัดการ (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์) (นศ.ปี1) รหัส 66
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117