18811 : ประเมินภาวะการมีงานทำและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117