18803 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตสู่ความเป็นนานาชาติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117