18782 : ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างเครือข่ายด้านวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต+หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117