18776 : BA OPEN HOUSE FROM CULTURE (โตยฮีตตามฮอยคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ตอน สืบจารีตพื้นถิ่น แผ่นดิน 4 ภาค)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117