18753 : การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อมุ่งเป็นสำนักงานสีเขียวของคณะบริหารธุรกิจ (Green office_BAMJU)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117