18748 : ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117