18733 : การอบรมการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนของเกษตรที่สูง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117