18718 : SAS-65-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117