18714 : SAS-65-โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน หัวข้อ “Training of the Trainer: SROI การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม”
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117