18585 : โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 (เงินรับฝาก อว.)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117