18482 : สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117