18475 : การต่ออายุใบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ACT-IFOAM ของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ MMO ตราแม่โจ้ กรีน ประจำปี 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117