18474 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117