18412 : โครงการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117