18377 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤต โควิด ๑๙ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม สมัยใหม่ (Modern Agriculture-BCG)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117