18181 : โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่บทความคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย ประจำปี 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117