18123 : โครงการสร้างภาพลักษณ์ศูนย์เกษตรอินทรีย์ต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green Organic Eco University
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117