17905 : โครงการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117