17904 : โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117