17821 : โครงการส่งเสริมชุมชนการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในร่องสวนปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ด้วยวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกินพอเพียง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117