17810 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเลี้ยงปูนาตามแบบพึ่งตนเอง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117