17791 : โครงการพัฒนาชุดคู่มือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมะเกี๋ยง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117