17771 : โครงการส่งเสริมการทำเกษตรพอเพียงในเขตเมืองสู่ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ชุมชนหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117