17759 : “เกษตรรักษ์ดี วิถีภูดิน” สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยภูดิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117