17739 : โครงการผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ เพื่อมุ่งสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117