17720 : โครงการสานต่องานที่พ่อทำมุ่งสู่ป่าต้นแบบในโครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117