17707 : การยกระดับบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือให้มีทักษะการผลิตสื่อ Digital หรือ Animation เพื่อถ่ายทอดโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และนวัตกรรมแก่คนรุ่นใหม่และชาวต่างประเทศ (สื่อ digital ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117