17702 : โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพการแปรรูปกล้วยบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117