17693 : โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าโฮมสเตย์ตามวิถีวัฒนธรรมเกษตรล้านนาเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117