17688 : โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมการยื่นขอจด สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ บัญชีนวัตกรรม / นวัตกรรมต้นแบบ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117