17681 : โครงการปรับปรุงและบูรณาการฐานการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117