17673 : โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117