17651 : กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ : Document Management System for Procurement and Finance (DMSPF) Version 2
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117